ALLAH'IN indirdiği ile hükmedin

1 / FATİHA - 5

Yalnız SANA kulluk ederiz ve yalnız SENDEN yardım dileriz .


2 / BAKARA - 2

Hakkında şüphe olmayan bu Kitap , Kendisini Koruyan'lar ( el-muttakine ) için hidayet edicidir .


18 / KEHF - 1

Hamd ( el-hamd ) , Kitabı kulu üzerine indiren ve Onda hiç bir eğrilik kılmayan ALLAH'A aittir .


69 / HAKKA - 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48

Kesinlikle O , şerefli bir Resul'un sözüdür .

O , bir şair sözü değildir . Ne kadar az iman ediyorsunuz ?

O , kahin sözü de değildir . Ne kadar az düşünüp , kulak veriyorsunuz ?

Alemlerin RABB'İNDEN indirilmedir .

Eğer O ; bazı sözleri Bize karşı buna katmış olsaydı ,

Elbette Onu sağından tutup alırdık .

Sonra mutlaka Onun can damarını keserdik .

Artık sizden hiçbiriniz ondan men edici olamazdı .

ve mutlaka O , Kendisini Koruyanlar (el-muttakine) için elbette zikr ettirendir .


26 / ŞUARA - 191 , 192 , 193 , 194 , 195

ve kesinlikle Senin RABB'İN elbette El-Aziz'dir , El-Rahim'dir .

ve kesinlikle O elbette Alemlerin RABB'İNİN indirmesidir .

Onu El-Emin Ruh indirmiştir .

Senin kalbine Uyarıcı'lardan olman için .

Apaçık Arapça lisanı ile .


4 / NİSA - 59

Ey iman edenler , ALLAH'A itaat edin , Resul'e itaat edin ve sizden olan Emir Sahipleri'ne de . Eğer , bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz . ALLAH'A ve ahiret gününe iman ediyorsanız , onu ALLAH'A ve Resul'une döndürün . En hayırlısı ve tevilin en güzeli budur .


6 / ENAM – 106

RABB'İNDEN Sana vahyedilene uy , O'NDAN başka ilah yoktur ve müşriklerden yüz çevir .


10 / YUNUS - 15

Ayetlerimiz açık açık onlara okununca , bizimle karşılaşmayı ummayanlar : " Bundan başka bir Kur’an getir ya da bunu değiştir " dediler . De ki : " Onu kendi arzuma göre değiştirmem mümkün değildir . Ben , sadece bana vahyedilene uyarım . Ben eğer RABB'İME isyan edersem , büyük bir günün azabından korkarım " .


7 / ARAF - 203

Onlara bir ayet getirmediğin zaman , derler ki : " Sen , bir tane yapsaydın ya ? " . De ki : " Ben, ancak RABB'İMDEN bana vahyolunana uyarım . Bu , RABB'İMİZDEN gözleri açacak delillerdir . İman eden bir kavim için hidayet ve rahmettir " .


10 / YUNUS - 109

Sana vahyedilene uy . ALLAH hükmünü verinceye kadar sabret . O , hüküm verenlerin en hayırlısıdır .


18 / KEHF - 26 , 27

De ki : " Ne kadar kaldıklarını ALLAH daha iyi bilir . Göklerin ve yerin gaybı O'NUNDUR . O , ne güzel görmekte ve ne güzel işitmektedir . O'NUN dışında onların bir velisi yoktur . KENDİ hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz " .

RABB'İNİN kitabından sana vahyolunanı oku . O'NUN sözlerini değiştirebilecek yoktur . O'NDAN başka bir sığınak da bulamazsın .


17 / İSRA - 73 , 74 , 75

Onlar ; sana vahyettiğimizden ayırıp başka bir şeyi Bize karşı uydurman için , seni fitneye düşürmeye çalışırlar . O zaman , seni dost edineceklerdi .

Eğer seni sağlam tutmamış olsaydık , az da olsa onlara meyledecektin .

O zaman ise , sana hayatın da ve ölümün de azabını kat kat tattırırdık . Hem de Bize karşı bir yardımcı da bulamazdın .


43 / ZUHRUF - 43 , 44 , 45

Şu halde , Sana vahyedilene sımsıkı tutun ; çünkü sen sıratı müstakim üzerindesin .

Ve şüphesiz O , senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir ve yakında sorgulanacaksınız .

Senden önce gönderdiğimiz Resuller'imizden sor : Biz , RAHMAN'DAN başka kulluk edilecek birtakım ilahlar kıldık mı ?


12 / YUSUF - 40

"Sizin ALLAH'TAN başka kulluk ettikleriniz , ALLAH'IN kendileri hakkında hiç bir delil indirmediği , sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir . Hüküm , yalnızca ALLAH'INDIR . O , kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir . Dosdoğru olan din işte budur , ancak insanların çoğu bilmezler " .


39 / ZÜMER - 3

Haberin olsun ; halis olan din yalnızca ALLAH'INDIR . O'NDAN başka veliler edinenler " Biz , bunlara bizi ALLAH'A daha fazla yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz " . Elbette ALLAH , kendi aralarında ihtilaf ettikleri şeyler hakkında hüküm verecektir . Mutlaka ALLAH , yalancı , kafir olan kimseye hidayet etmez .


5 / MAİDE - 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49

Mutlaka Tevrat’ı yol gösterici ve aydınlatıcı olarak Biz indirdik . Kendisini ALLAH'A teslim etmiş Nebi'ler , Yahudilere Tevrat ile ve RABB'İN yolunda yürüyen bilginler de ALLAH'IN Kitabından elde kalmış olan kısmı ile hükmederlerdi , Tevrat’ı gözeterek . O halde İnsan'lardan korkmayın , BENDEN korkun . Ayetlerimi az bir bedelle değiştirmeyin . ALLAH'IN indirdikleriyle hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerdir .

Kitapta onlara cana can , göze göz , buruna burun , kulağa kulak , dişe diş ve yaralara karşılık kısas yazdık . Kim hakkından vazgeçerse bu onun günahlarına kefaret olur. ALLAH'IN indirdikleriyle hükmetmeyenler , işte onlar zalimlerdir .

Onların ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve Ona içinde hidayet ve nur bulunan , önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve Kendisini Koruyan'lar ( el-muttakine ) için yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik .

İncil ehli , ALLAH'IN onda indirdikleri ile hükmetsinler , ALLAH'IN indirdikleriyle hükmetmeyenler , işte onlar fasıklardır .

Kitab'ı sana , önce gelen Kitab'ı doğrulayıcı ve Onu koruyucu olarak Hakk ile indirdik . ALLAH'IN indirdiği şey ile aralarında hükmet , Hakk olan sana geldikten sonra onların arzularına uyma , sizin her biriniz için bir yol ve gidişat belirledik . Eğer ALLAH dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı . Fakat , size verdikleriyle sizi denemek için , öyleyse hayırlarda yarışın . Dönüşünüz ALLAH'ADIR . ALLAH , size hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri bildirecektir .

Şu halde , ALLAH'IN indirdiği ile aralarında hükmet , ALLAH'IN sana indirdiği şeyin bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın . Heveslerine uyma , eğer yüz çevirirlerse bil ki , ALLAH bir kısım günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor . İnsan'ların çoğu gerçekten fasıktır .


2 / BAKARA - 89

ve onlara ALLAH'IN katından onların yanındaki şeyi tasdik eden bir Kitap geldiğinde ve önceden kafirler üzerine fetih istemelerine rağmen ; böylece onlara tanıdıkları şey geldiğinde Onunla inkar ettiler , artık ALLAH'IN laneti Kafir'ler ( el-kafirine ) üzerinedir .


11 / HUD - 18

ALLAH'A karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir ? İşte bunlar , RABB'LERİNE sunulacaklar ve şahidler : " RABB'LERİNE karşı yalan söyleyenler bunlardır " diyecekler . Haberiniz olsun ; ALLAH'IN laneti zalimlerin üzerinedir .


21 / SECDE - 20

Fasıklara gelince , onların barınağı ateştir . Her ne zaman oradan çıkmak isteseler, tekrar oraya döndürülürler ve onlara şöyle denir : " Tadın bakalım yalanladığınız ateşin azabını ! " .


80 / ABESE - 12

Artık dileyen kimse , Onu zikreder .


74 / MÜDDESSİR - 55

Artık dileyen kimse , Onu zikreder .


8 / ENFAL - 29

Ey iman edenler , ALLAH'A karşı kendiniz korursanız , size doğruyu yanlıştan ayıran bir ışık ve furkan verir , kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar . ALLAH büyük cömertlik sahibidir .


8 / ENFAL - 51

Bu , ellerinizin önceden takdim ettiği işler yüzündendir . Yoksa mutlaka ALLAH kullara zulmedici değildir .


3 / ALİ İMRAN - 182

Bu , ellerinizin önceden takdim ettiği işler yüzündendir . Yoksa mutlaka ALLAH kullara zulmedici değildir .


10 / YUNUS - 44

Mutlaka ALLAH , İnsanlar'a ( en-nase ) hiç bir şeyle zulmetmez . Ancak İnsanlar ( en-nase ) , kendi nefislerine zulmederler .


103 / ASR - 1 , 2 , 3

ve Asr ( el-asr ) .

Mutlaka İnsan ( el-insane ) hüsran içindedir .

İman eden ve Islah Edici İşler yapan ve Hakk'ı ( el-hakk ) tavsiye eden ve Sabrı ( es-sabr ) tavsiye eden kimseler hariç .

Alemlerin RABB'İ tarafından indirilmiş olan ve bizlere yol gösteren Kitab'ımız Kuran içerisinde ; RABB'İMİZ bizlere , ulaşabileceğimiz ve alabileceğimiz iyi ve kötü isimleri ve nitelikleri kesinkes ve açıkça bildirmiştir . Her ne yaparsak yapalım ; gözlerimizi çevirsek de , kulaklarımızı tıkasak da ve ağzımızı boşa oynatsak dahi eğer bu tanımların içerisinde bir yerde yer alıyorsak bu isimlere ve niteliklere " sahip olmuşuz " demektir , hem iyi olanlarına hem de kötü olanlarına .

[6 / ENAM - 106] ayeti ile ALLAH görevlendirmiş olduğu Muhammed Nebi'ye " RABB'İNDEN Sana vahyedilene uy " emrini vermiştir . [ 10 / YUNUS - 15 ] ayeti ile RABB'İMİZ Muhammed Nebi'ye " O’nu kendi arzuma göre değiştirmem mümkün değildir . Ben , sadece bana vahyedilene uyarım . Ben eğer RABB'İME isyan edersem , büyük bir günün azabından korkarım " ve [ 7 / ARAF - 203 ] ayeti ile " Ben, ancak RABB'İMDEN bana vahyolunana uyarım . Bu , RABB'İMİZDEN gözleri açacak delillerdir . İman eden bir kavim için hidayet ve rahmettir " demesini emretmiştir .

RABB'İMİZ [ 17 / İSRA - 73 , 74 , 75 ] ayetleri Muhammed Nebi'nin vahiyi yani ALLLAH'IN indirmiş olduğu Kuran'ı bir kenara bırakarak başka yönlere meyletmesi durumunda şiddetli bir azap ile karşılacağını açıkça bildirmiştir .

RABB'İMİZ [ 43 / ZUHRUF - 43 , 44 , 45 ] ayetleri ile Muhammed Nebi'ye " vahyedilene sımsıkı sarılmasını " emretmiş , Onun ve kavimi için bir " Zikr " olduğunu ve " yakında sorguya çekileceklerini " bildirmiştir .

Din'de hükümü yanlız ALLAH koyar ve O hükmünde kimseyi ortak tutmaz . ALLAH , KENDİ görevlendirmiş olduğu Nebi'si ve Resul'u olan Muhammed'e , Ona vahyedileni sımsıkı tutmasını ve uymasını emretmiştir . Eğer ; Muhammed Nebi kendi aklınca " din " adına birşeylere kalkışmış olacak olsaydı , karşılacağı " akibet " açıkça ayetler ile bildirilmiştir .

Hükmetmek ne demektir

Hüküm sözlük tanımı :

  • Yargı
  • Egemenlik , hâkimiyet
  • Değer , aynı veya benzer nitelik
  • Önem , geçerlilik
  • Karar

Hükmetmek sözlük tanımı :

  • Yönetmek
  • Yargılamak
  • Karar vermek
  • Muhakeme etmek
  • Bir konuda fikir edinip karar vermek , hükme varmak ve sonuca varmak

Her Fatiha suresini okuduğumuzda özünde RABB'İMİZE misak vermiş oluyoruz " Yalnız SANA kulluk ederiz ve yalnız SENDEN yardım dileriz " , bunu aklımızda tutmamız ve devamlı hatırlamamız bizim için çok önemlidir , keza unutursak RABB'İMİZE olan misakımızdan dönmemize sebep olabilir !

RABB'İMİZ bize Kitab'ı Kendisini Koruyan'lar ( el-muttakine ) için hidayet edici yani " yol gösterici " olarak olarak indirmiştir . ALLAH , tüm emirlerini , yasaklarını ( haram ) , serbest ( helal ) bıraktıklarını bize Kuran ile bildirmiştir . Kitap tastamamdır , açıkçadır , mutlakdır ve Hakk'tır , Alemlerin RABB'İ tarafından indirilmedir .

ALLAH'IN indirdiği nedir

" Kuran " dır .

Hükmetmek ne demektir

Yönetmek , yargılamak , karar vermek , muhakeme etmek , tabi olunan hükümlerle hareket etmek anlamına gelir .

ALLAH bize " Din " olarak " İslam'ı " seçmiştir ve bize Din'imiz ile ilgili bütün hükümleri Kuran ile bildirmiştir . ALLAH bize ; KENDİ'SİNE , Resul'une ve Emir Sahipleri'ne ( el-emri ) itaat etmemizi bildirmiştir . ALLAH , Muhammed Nebi'ye Kuran'a sımsıkı sarılmasını , Kuran'a uymasını ve Kuran ile hükmetmesini bildirilmiştir . Aynı " emir " iman edenler için de geçerlidir . Ve RABB'İMİZ bizlere sadece Kuran'dan sorumlu olacağımızı açıkça bildirmiştir .

" ALLAH'IN indirdiği ile hükmetmek "

Kuran ile bizlere bildirilen ; RABB'İMİZİN hükümlerini ve emirlerini yerine getirmektir . Bütün hayatımızı ve herşeyi kapsamaktadır .

Herşey

Evet herşey ; özellikle bu konuda eksik gördüğüm şeyleri ilk aklıma gelenlerden sıralarsam : Devlet yönetimi , suçların hükümleri , savaşmak , toplumsal hayatımız , aile hayatımız , evlilik , nikah , boşanma , miras , iş hayatımız , özel hayatımız , erkek ve kadın ilişkisi , bize yasaklanılan şeyler , bize serbest bırakılan şeyler , komşuluk ilişkilerimiz  Saymakla bitiremeyeceğimiz " herşey " .

İnsan olarak çoğumuz " güzel " isimlere , sıfatlara ve nitelemelere tabi olmak isteriz . Ama kendi kendimizi " kafamıza " göre böyle " güzel " şeyler ile nitelendirmek " geçersizdir , batıldır , boştur " . ALLAH " kimin " hangi " nitelemeye " tabii olacağını bize Kuran ile bildirmiştir , yani biz kendimizi " güzel " şeyler ile nitelendirsek dahi , eğer ALLAH'IN Kuran'da bildirmiş olduğu bu " güzel " niteliklere uymuyorsak ; kendi kendimizi " bir şey " ile nitelemek " geçersizdir " . O zaman " güzel " niteliklere sahip olmak istiyorsak sadece RABB'İMİZE kulluk edelim ve O'NUN indirdiği ile hükmedelim .

Eğer ALLAH'IN indirdiği ile hükmetmiyorsak ne olacak

ALLAH'IN ayetlerinden yüz çevirmiş ve/veya yalanlamış olacağız . Alabileceğimiz en " kötü " isimleri , sıfatları ve nitelikleri alarak kendimizi " ızdıraplı olan Ateş ( en-nari ) azabına " hazırlıyor olacağız . ALLAH azabı şiddetli olandır , kendimizi korumamız ( takva ) konusunda bizi açıkça uyarmıştır ve KENDİ'SİNE itaat etmemizi bildirmiştir .

ALLAH'IN indirdiği ile hükmetmeyenler kimlerdir

RABB'İMİZ , [ 5 / MAİDE 44, 45, 46, 47, 48, 49 ] ayetleri ile kesinkes sınırları ve tanımları bize bildirmiştir .


Kafirlerdir

ALLAH'IN laneti "kafirlerin" üzerinedir [ 2 / BAKARA - 89 ] .

Zalimlerdir

ALLAH'IN laneti "zalimlerin" üzerinedir [ 11 / HUD - 18 ] .

Fasıklardır

Fasıkların barınağı ateştir [ 32 / SECDE - 20 ] .


ALLAH'IN indirdiği ile hüketmiyorsak " kafir " , " zalim " ve " fasık" olmaktan kurtuluşu yoktur  Sonuç apaçık " hüsrandır " yani " kaybediş " , daimi olarak Cehennem'de şiddetli Ateş ( en-nari ) azabı içerisinde olmaktır

Sadece RABB'İMİZE kulluk edelim ve O'NUN indirdiği ile hükmedelim .

Serbest kaldığımız konular ne olacak

[ 8 / ENFAL - 29 ] ayeti bize buna açıklık getirmektedir .

ALLAH'IN rızasını kazanamıyacağımız şeylerden uzak durmak için , Doğruya ve Gerçeğe ulaşabilmek için , günahlardan , hatalardan , yanlışlardan , kötülüklerden , ahlaksızlıktan , çirkinliklerden , şeytandan uzak durabilmek için :

 RABB'İMİZE yönelerek duada bulunarak yardım istemeliyiz .

Ve günahlardan , yanlışlardan , hatalardan , kötülüklerden , ahlaksızlıktan , çirkinliklerden , şeytandan RABB'İMİZE sığınarak şunu düşünebiliriz ve akıl etmeye çalışabiliriz :

 ALLAH'A kulluk etmek için buna ihtiyacım var mı ? veya yapmalı mıyım ?


ALLAH kullarına zulmetmez , kulları kendilerine zulmederler .

http://u.ramazan.co/wp-content/uploads/2017/06/ALLAHIN-indirdigi-ile-hukmedin-1024x768.jpghttp://u.ramazan.co/wp-content/uploads/2017/06/ALLAHIN-indirdigi-ile-hukmedin-150x150.jpgEngin GürelliİslamALLAH,ALLAH'IN indirdiği ile hükmetmek,hükmetmek,hüküm,Kuran1 / FATİHA - 5Yalnız SANA kulluk ederiz ve yalnız SENDEN yardım dileriz .2 / BAKARA - 2Hakkında şüphe olmayan bu Kitap , Kendisini Koruyan'lar ( el-muttakine ) için hidayet edicidir .18 / KEHF - 1Hamd ( el-hamd ) , Kitabı kulu üzerine indiren ve Onda hiç bir eğrilik...RABB'İNDEN Sana vahyedilene uy , O'NDAN başka ilah yoktur ve müşriklerden yüz çevir [6 / ENAM - 106]